Saturday, May 14, 2011

.......હશે !!


જે થયું તે સારુ જ થયુ હશે!
ઍ અંત નથી પણ આદિ જ હશે!
કદાચ ભાવિ પેઢીની શરૂઆત હશે!
સેવેલાં સ્વપ્નોની સ્વીક્રુતી હશે !
ઉછેરેલા વ્રુક્ષોનું એ બીજ હશે !
પ્રણયથી પ્રણયનો પ્રવાહ હશે !
ખુદની થાપણનું વ્યજ હશે !
સ્વરચિત બાગનું એ ફુલ હશે !
કુદરત ને સમજો તો એ અહીં જ હશે !
પ્રક્રુતિ આપે છે કદી લેતી પણ હશે !
આપે છે પ્રેમ ને આંસુ પીતી હશે !
તૂટેલા હૈયાને ખુદ સંભાળતી હશે !


-- નિર્મળાબેન ચાંપાનેરીઆ

No comments: